Daň z motorových vozidiel za rok 2019 - cestná daň

18.11.2019

Som povinný platiť daň z motorových vozidiel za rok 2019?

Daň z motorových vozidiel za rok 2019 platí daňovník, ktorý v danom roku používal motorové vozidlo na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (podľa § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Daň z motorových vozidiel za rok 2019 platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je držiteľom vozidla a je zapísaná v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Je dôležité upozorniť najmä na platenie dane z motorových vozidiel zamestnávateľa, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie súkromného motorového vozidla, nakoľko sa na to často zabúda. Zamestnávateľ je povinný zaplatiť daň z tohto motorového vozidla, a to za tie kalendárne mesiace, v ktorých bolo súkromné motorové vozidlo používané na pracovnú cestu. Je vhodné, aby si preto zamestnávateľ evidoval to, kedy a za aké vozidlo boli vyplatené cestovné náhrady, nakoľko tieto informácie bude potrebovať pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré taktiež používajú súkromné motorové vozidlo na svoje pracovné cesty, ktoré nie je zaradené do ich obchodného majetku, sú povinné zaplatiť daň z motorových vozidiel, a to za každý kalendárny mesiac v ktorom bolo toto vozidlo používané na pracovné cesty.


Ktoré autá podliehajú plateniu dane z motorových vozidiel za rok 2019?

Predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2019 sú motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórie:

 • L (L1e až L7e) - motocykle, trojkolky, štvorkolky,
 • M (M1, M2, M3) - osobný automobil, autobusy,
 • N (N1 až N3) - nákladné vozidlá,
 • O (O1 až O4)- prípojné vozidlá.

Dani z motorových vozidiel podliehajú vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v danom roku. Uvedené znamená, že ak podnikateľ na Slovensku na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti používa motorové vozidlo evidované v inom štáte, nepodlieha dani z motorových vozidiel na Slovensku.


Ktoré autá nepodliehajú plateniu dane z motorových vozidiel a sú od dane oslobodené za rok 2019?

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je:

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.

Oslobodené od dani z motorových vozidiel je:

 • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy, ktoré vykonáva prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • vozidlo, ktoré je používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane a vozidlo diplomatických misií a konzulárnych údajov sa neuvádzajú v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. Ostatné vozidlá daňovník uvádza v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel, kde si aj uplatní ich oslobodenie.


Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel za rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené nasledovné podmienky:

 • vozidlo je evidované v Slovenskej republike a je predmetom dane z motorových vozidiel,
 • vozidlo sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Uvedený vznik daňovej povinnosti neplatí pre:

 • daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie: daňová povinnosť pre neho vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie,
 • nového daňovníka (pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, napr. predaj vozidla): daňová povinnosť pre neho vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla, ktorého daňovník nie je držiteľom a ani držiteľom nie je jeho organizačná zložka.


Príklady na vznik a zánik daňovej povinnosti za rok 2019:

Príklad č. 1: Živnostník Matúš si obstaral nový osobný automobil kategórie M1 na podnikateľské účely, ktorý je evidovaný v Slovenskej republike, a to dňa 4. septembra 2019. Na podnikanie ho začal používať ako držiteľ vozidla dňa 15. októbra 2019. Kedy mu vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť tomuto živnostníkovi Matúšovi vznikla 1. októbra 2019.

Vonkajšie športy


Príklad č. 2: RPT, s.r.o. kúpila vozidlo od inej spoločnosti MGR, s.r.o.. Zmena držiteľa vozidla nastala dňa 15. júla 2019. V tom istom mesiaci začala hneď spoločnosť RPT, s.r.o. aj užívať toto motorové vozidlo. Kedy jej vzniká daňová povinnosť? A kedy zaniká spoločnosti MGR, s.r.o. daňová povinnosť?

Daňová povinnosť spoločnosti RPT, s.r.o. vznikla 1. júla 2019 a daňová povinnosť spoločnosti MGR, s.r.o. zanikla 30. júna 2019.


Príklad č. 3: Živnostník Eugen používa vozidlo na svoje podnikateľské účely na Slovensku, ktoré je evidované v Nemecku, a to na základe zmluvy o prenájme. Vznikne mu daňová povinnosť?

Daňová povinnosť živnostníkovi Eugenovi nevzniká, nakoľko vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike nepodlieha dani z motorových vozidiel.


Príklad č. 4: Živnostník Imrich ukončil prevádzkovanie svojej živnosti ku dňu 10. augusta 2019. Pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti využíval motorové vozidlo kategórie M1. Kedy mu zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť živnostníkovi Jánovi zaniká dňom 30. augusta 2019.

Daňovník uvádza vznik aj zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia len v podávanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel.

Ak však daňovník počas zdaňovacieho obdobia nepoužíval vozidlo na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť ani jeden deň, o vozidle nebolo účtované ani evidované v daňovej evidencii a neboli uplatňované výdavky spojené s užívaním vozidla, daňovník je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v lehote na podanie daňového priznania. Napríklad, ak živnostník v priebehu roka 2019 nepoužíval vozidlo na podnikanie, ani o ňom v tomto roku neúčtoval alebo ho neevidoval v daňovej evidencii a neuplatňoval výdavky spojené s užívaním vozidla, tak daňová povinnosť spojená s týmto vozidlom mu zanikla dňom 31.12.2018. Zánik tejto daňovej povinnosti je povinný daňovému úradu oznámiť do 31. januára 2020.