Daň z príjmov FO 2023

Daňová rezidencia

FO sa považuje za slovenského daňového rezidenta, ak:

Predmet dane
Na rok 2024 je 176,8-násobok sumy platného životného minima v sume 47 537,98 eura.

 • má v SR trvalý pobyt, alebo
 • má v SR bydlisko, alebo
 • sa obvykle zdržiava v SR aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, či už súvisle alebo v niekoľkých obdobiach.
Predmet dane
 • Slovenskí daňoví rezidenti zdaňujú na území SR svoje celosvetové príjmy (možnosť využitia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (ZZDZ]).
 • Slovenskí daňoví nerezidenti podliehajú dani z ich príjmov zo zdrojov na území SR.
 • Prijem môže byt predmetom dane v SR bez ohľadu na to, kde je vyplácaný.

Sadzby dane platné na rok 2023

Sadzby dane pre výpočet dane z čiastkového základu dane 

Pri príjmoch zo závislej činnosti (zamestnanie). prenájme nehnuteľnosti, z použitia diela/umeleckého výkonu a ostatných príjmov 

 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 eura
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 eura
Na rok 2024 je 176,8-násobok sumy platného životného minima v sume 47 537,98 eura.


Sadzba dane pre výpočet dane z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti FO

Pri príjmoch z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti FO
15% Príjmy z podnikania FO, ak zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahnu 49 790.
Príjmy z podnikania FO, ak zdaniteľné príjmy za rok 2024 nepresiahnu 60 000 

Príjmy z podnikania FO, ak zdaniteľné príjmy za rok 2023 presiahnu 49 790.
*Príjmy z podnikania FO, ak zdaniteľné príjmy za rok 2024 presiahnu 60 000.

Sadzba dane na výpočet dane z osobitného základu dane
19% Príjmy z kapitálového majetku (úroky z poskytnutých úverov...)
7% a 35% Príjmy z dividend za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2017.  35 % sadzbou dane sa zdania príjmy daňovníka z nezmluvného štátu.

Príjmy z dividend za zdaňovacie obdobie 2004 -2016 nie sú predmetom dane. Príjmy z dividend od 1. 1. 2024 sú zdaňované 10 % sadzbou dane

Základ dane z príjmov F0

Príjmy dosahujú z rôznych zdrojov, a to:

 • príjmy zo závislej činnosti (z0 zamestnania),
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • prenájmu nehnuteľnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu
 • 0statné príjmy
 • Základ dane z príjmov zamestnanca tvoria všetky príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) znížené o povinné odvody zamestnanca na zdravotné a sociálne poistenie. Základ dane
  možno následne znížiť aj o iné položky odpočítateľné od základy dane (pozri nižšie).
 • Od zvyšných zdaniteľných príjmov sú vo všeobecnosti odpočítateľné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto zdaniteľných príjmov (až na špecifické výnimky).

Príjmy oslobodené od dane

 • Určité druhy príjmov (napr. príjmy z predaja či prenájmu nehnuteľnosti, z predaja cenných papierov alebo príjmy z príležitostných činností) sú za určitých podmienok úplne /čiastočne oslobodené od dane z príjmov F0.

Položky odpočítateľné od základu dane

 • Základné položky odpočítateľné od základu dane možno vo Všeobecnosti uplatniť iba pri príjmoch zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 • Ide napr. o nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a jeho manželku/manžela, daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky pri hypotéke pre mladých. Zákon stanovuje podmienky na priznanie nároku a spôsob výpočtu týchto položiek.


Vypĺňanie daňového priznania je ako chôdza po tenkom ľade. Stačí malá nepozornosť a môžeme sa ocitnúť v studených vodách komplikácií, ktoré nám život nepríjemne ochladia. Ako sa vyhnúť častým chybám a prejsť tento proces suchou nohou?

Začnime príbehom Petra, ktorý je živnostníkom. Peter miluje slobodu, ktorú mu jeho práca ponúka, ale každoročné vypĺňanie daňového priznania je pre neho ako temný mrak na oblohe. Minulý rok sa mu podarila chyba, ktorá sa v praxi stáva mnohým. Namiesto toho, aby si uplatnil paušálne výdavky, Peter ich vo svojom daňovom priznaní vynechal. Tento malý prehľad ho stál nielen stratené financie, ale aj čas strávený riešením s daňovým úradom.

Ako sa teda vyhnúť takýmto chybám? Predovšetkým je dôležité začať prípravu na vypĺňanie daňového priznania včas. Nechajte si dostatok priestoru na zozbieranie všetkých potrebných dokladov a preverenie informácií.

Prvou pascou, na ktorú si treba dávať pozor, je uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manželku alebo manžela. Je dôležité mať správne údaje o výške ich príjmu a počte mesiacov, kedy máte na NČZD nárok. V opačnom prípade riskujete, že daňový úrad vyhodnotí vaše údaje ako nesprávne a bude po vás požadovať doplatok, alebo vám neuzná nárok na túto úľavu v plnej výške.

Ďalším kameňom úrazu je daňový bonus. Ten môžete uplatniť len v prípade, že ste za daný mesiac skutočne oprávnenou osobou. Ak si ho uplatnia obaja rodičia súčasne, dostanete sa do slepej uličky, z ktorej nebude jednoduché nájsť východisko bez doplatkov.

Nezabudnite ani na správne vyznačenie paušálnych výdavkov, ak ste živnostník. Tieto môžu výrazne znížiť váš základ dane, a tým aj samotnú daň. Rovnako dôležité je uviesť preukázateľne zaplatené poistné do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Mnohí daňovníci tiež prehliadajú možnosť poukázania 2 %, resp. 3 % zo svojej zaplatenej dane na podporu neziskových organizácií. Je to škoda, lebo takto môžete podporiť dobrú vec a nepríde vás to ani na cent.

Na záver, nezabudnite správne vyplniť počet príloh k daňovému priznaniu a priložiť ich všetky. Taktiež nezanedbajte možnosť požiadať o poukázanie daňového preplatku alebo daňových bonusov. Tieto kroky vám môžu ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Vypĺňanie daňového priznania môže byť zložité, ale s dostatočnou prípravou a pozornosťou k detailom sa dá prejsť procesom bez úhony. Buďte ako Peter, ktorý sa z minuloročnej chyby poučil a teraz už daňové priznanie podáva bez chybičky.