"Väčšina všetkého, po čom túžite, sa nachádza mimo vašej zóny pohodlia." 

Nie je to len hra s číslami. Počúvame vaše ciele a obavy, aby sme s vami nadviazali hodnotný vzťah založený na osobnej pozornosti a dôvere. Sme s vami na každom kroku a my vám pomôžeme nájsť nové spôsoby, ako zlepšiť svoje procesy a rozvíjať svoje ciele, aby ste maximalizovali svoj obchodný úspech. 

Na základe uvedených súvislostí ponúka Jalina, občianske združenie komplexné služby v oblasti daňového a účtovného poradenstva. Naše kľúčové aktivity sa zameriavajú na pomoc podnikom pri administratívnej záťaži spojenej s finančnými operáciami. Tieto služby zahŕňajú:

  • Vedenie účtovníctva a daňovej evidencie: Riadia zložitý proces vedenia podrobných záznamov o finančných transakciách, ktorý je nevyhnutný na presné posúdenie finančného zdravia spoločnosti a dodržiavanie daňových povinností.
  • Príprava záverečných výkazov: Jalina, občianske združenie pripravuje základné finančné dokumenty, ako sú výkazy ziskov a strát, súvahy a prílohy k účtovným závierkam, ktoré sú kľúčové pre pochopenie finančnej výkonnosti spoločnosti za určité obdobie.
  • Personálna a mzdová administratíva: Zaoberáme sa všetkými aspektmi spracovania miezd vrátane výpočtu miezd, vydávania výplatných pások, výpočtu odvodov a správy výkazov týkajúcich sa sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov. Táto služba zabezpečuje, aby mzdové operácie spoločnosti boli v súlade s právnymi normami a boli presne riadené.
  • Príprava výročných správ: Príprava výročných správ je pre podniky kľúčovou službou, ktorá poskytuje komplexný prehľad o finančnom stave spoločnosti, jej operáciách a peňažných tokoch v priebehu účtovného roka. Tieto správy často vyžadujú regulačné orgány, investori a zainteresované strany.
  • Zastupovanie pred úradmi: Jalina, občianske združenie koná v mene svojich klientov pri komunikácii a rokovaniach s daňovými úradmi, správami sociálneho zabezpečenia a zdravotnými poisťovňami. Táto služba je obzvlášť cenná pre podniky, ktoré nemusia mať dostatok odborných znalostí alebo zdrojov na to, aby sa samy zorientovali v zložitých otázkach dodržiavania právnych predpisov.

Náš prístup k obsluhe klientov je zameraný na zníženie administratívnej záťaže spojenej s účtovnými a daňovými povinnosťami, zabezpečenie súladu s platnými účtovnými zákonmi a normami a uľahčenie bezproblémového fungovania mzdovej a personálnej administratívy. Táto komplexná podpora umožňuje podnikom sústrediť sa viac na svoje hlavné činnosti, pričom regulačné a administratívne zložitosti prenechávajú odborníkom z Jalina, občianske združenie.

Podnikom, ktoré majú záujem o tieto služby, poskytuje Jalina, občianske združenie kontaktné informácie pre otázky a ďalšiu diskusiu o tom, ako môže prispôsobiť svoje služby konkrétnym potrebám podniku. Tieto informácie zahŕňajú adresu sídla spoločnosti v Bratislave, Prievozská 1,    821 09, Slovenská  republika, e-mailovú adresu (info@jalina.sk) a telefónne číslo (+421) 948 745 454. Potenciálni klienti tak majú možnosť osloviť spoločnosť Jalina, občianske združenie a zistiť, ako im môže pomôcť pri riadení ich účtovných a daňových povinností.

Jalina, občianske združenie

IČO: 55924930

Prievozská 1, 821 09 Bratislava 

oproti Novému APOLLO biznis centru

Otvorené denne od 9:00 do 19:00 

 +421 948 745 454

info@jalina.sk