Cestovné a stravné výdavky, ktoré musí poznať každý podnikateľ a aj jeho účtovník

08.11.2019

Podnikateľ si v súvislosti so služobnou (pracovnou) cestou môže dať do výdavkov:

- výdavky na stravovanie patria za každý deň pracovnej cesty (podľa časového pásma - podľa dĺžky pracovnej cesty), nie je potrebné ich preukazovať nejakým dokladom. Nárok na stravné nevzniká ak je zaistené bezplatné stravovanie v celom rozsahu (raňajky, obed, večera).

Stravné na Slovensku

Časové pásma pri pracovnej ceste doma:

  1. 5 až 12 hodín,
  2. nad 12 hodín až 18 hodín,
  3. nad 18 hodín,

Výška stravného pri pracovnej ceste doma:

  1. 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín (do 30.6.2019: 4,80 €),
  2. 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (do 30.6.2019: 7,10 €),
  3. 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín (do 30.6.2019: 10,90 €).

Ak je počas pracovnej cesty čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie, výška stravného sa kráti. Za základ pre výpočet sa použije stravné poskytované v najdlhšom časovom pásme.

V prípade poskytnutia bezplatných:

- raňajok sa stravné kráti o 25% (11,60 x 25% = 2,90)

- obeda sa stravné kráti o 40% (11,60 x 40% = 4,64)

- večere sa stravné kráti o 35% (11,60 x 35%= 4,06)

Dôležitou zmenou je však zmena výšky stravného pre prvé časové pásmo, a to z 4,80 € na 5,10 €, nakoľko táto suma ovplyvňuje napr. minimálnu cenu gastrolístka, či maximálny daňový výdavok na stravu pre zamestnancov u zamestnávateľa.

Ako vplýva zmena stravného na stravné a gastrolístky pre zamestnancov od júla 2019?

Každý zamestnávateľ je podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") povinný zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie, a to v prípade, ak na svojom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

So zabezpečením jedla súvisí aj povinnosť zamestnávateľa, prispievať na stravovanie zamestnancom, a to vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do sumy 55 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (táto suma bude u zamestnávateľa daňovým výdavkom).

Zamestnávateľ si môže od 1.7.2019 zahrnúť do daňových výdavkov stravné maximálne vo výške 55 % zo sumy stravného pre prvé časové pásmo, t.j. zo sumy 5,10 € = 2,81 €. Príspevok na stravovanie pritom zamestnávateľ poskytne zamestnancom, ak sa rozhodne, že im stravu zabezpečí prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia, prípadne stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečiť jedlo zamestnancom prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, zamestnávateľ poskytne svojim zamestnancom tzv. gastrolístky (stravovacie poukážky).

Hodnota gastrolístka pritom musí predstavovať najmenej 75 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Od 1.7.2019 sa zvýši minimálna hodnota gastrolístka, a to na 3,83 € (75 % z 5,10 €).

Stravné v ZAHRANIČÍ

Časové pásma v zahraničí:

  1. a) do 6 hodín vrátane,
  2. b) nad 6 hodín do 12 hodín,
  3. c) nad 12 hodín,

Pri zahraničnej pracovnej ceste nie je určený dolný časový limit pre nárok na stravné.

Nárok na stravné sa vypočíta v závislosti od doby trvania výkonu činnosti v zahraničí:

- ak výkon činnosti v zahraničí trvá do 6 hodín vrátane, stravné predstavuje 25 % zo základnej sadzby stravného v inej ako slovenskej mene,
- ak výkon činnosti v zahraničí trvá nad 6 až 12 hodín, stravné predstavuje 50 % zo základnej sadzby stravného v inej ako slovenskej mene,
- ak výkon činnosti v zahraničí trvá nad 12 hodín, potom stravné predstavuje sumu základnej sadzby stravného v inej ako slovenskej mene.

Pokiaľ podnikateľ v rámci pracovnej cesty navštívi dve krajiny v jeden deň, má nárok na stravné podľa tej krajiny, kde strávil viac hodín. Ak sa zdržiaval v rozdielnych krajinách rovnaký počet hodín, môže si zvoliť výhodnejšiu sadzbu.

Ak je počas pracovnej cesty v zahraničí čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie, výška stravného sa kráti. Za základ pre výpočet sa použije stravné poskytované v najdlhšom časovom pásme. V prípade poskytnutia bezplatných:

- raňajok sa stravné kráti o 25% zo sumy celodenného stravného danej krajiny,

- obeda sa stravné kráti o 40% zo sumy celodenného stravného danej krajiny,

- večere sa stravné kráti o 35% zo sumy celodenného stravného danej krajiny,

- výdavky na ubytovanie podnikateľ preukazuje dokladom o zaplatení ubytovania (účet za ubytovanie v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení),

- výdavky na cestovné dopravnými prostriedkami preukáže podnikateľ cestovnými lístkami za vlak, autobus, letenkami vrátane poplatkov, loďou, lístkami za ležadlá a lôžka vo vlakoch, výdavky za taxík a miestnu hromadnú dopravu. Všetky doklady musia byť s dátumom v čase konania pracovnej cesty.

- iné nevyhnutné výdavky súvisiace s pobytom na inom mieste (parkovné, poplatok za cesty diaľnice, vstupenky, úschova batožiny a pod.). Ak daňovník na cestovanie použije motorové vozidlo (vlastné, prenajaté alebo vypožičané), za nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v inom mieste vykonávania činnosti nie je možné považovať výdavky vynaložené na opravu alebo údržbu vozidla, úhradu pokút za dopravný priestupok a pod.

- pri použití vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku, uplatní si výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady (tzv. paušál) za každý 1 km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách (0,183 €).

Ak na cestovanie využíva vlastné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, uplatňuje si výdavky na spotrebované PHL v súlade s § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov, kde je povinný preukazovať cenu PHL v čase nákupu. Pri použití motorového vozidla zaradeného do majetku jazdu uvedie v knihe jázd a daňovým výdavkom bude nákup PHM. Ak si uplatňuje paušálne výdavky na PHM (80%), vtedy jazdu nemusí uvádzať v knihe jázd.

Výdavky na stravovanie, ubytovanie, cestovanie dopravnými prostriedkami a iné výdavky súvisiace s pobytom na inom mieste si môže uplatniť do daňových výdavkov najviac do výšky, aká je stanovená pre zamestnancov v zákone č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Do daňových výdavkov si fyzická osoba nemôže zahrnúť vreckové.

Upozornenie na záver: O pracovnú cestu sa nejedná ak podnikateľ na Slovensku dochádza do svojej prevádzky, v ktorej pravidelne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.