Spotreba pohonných látok

13.04.2019

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL, pričom mu zákon v ustanovení § 19 ods. 2 písm. l/ ponúka vybrať si jeden z troch možných ustanovených spôsobov. Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania podľa tohto ustanovenia. Pri všetkých troch možnostiach je však daňovník povinný preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

1. Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo inom doklade

Daňovými výdavkami sú v tomto prípade výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok.

Pri nákladných automobiloch alebo pracovných mechanizmoch, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.

Pri tomto spôsobe je daňovník povinný viesť evidenciu jázd.

2. Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel

Daňovník môže uplatniť výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.

Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na spotrebované PHL. Zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHL.

3. Výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie

Daňovník môže uplatniť výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Pri tomto spôsobe si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky na spotrebu PHL do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník je pritom povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov, ktoré zistí zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov na spotrebu PHL daňovník nemusí viesť knihu jázd.

Novelou zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2015 ustanovenie § 19 ods. 2/ písm. l/ zákona o dani z príjmov zmenené nebolo.

To znamená, že ak daňovník - právnická osoba, využíva motorové vozidlo výlučne v súvislosti s podnikaním, môže sa rozhodnúť, že bude postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu a zahrňovať výdavky na PHL do daňových výdavkov vo výške 80% z celkového nákupu PHL.

Daňovník, ktorý používa vozidlo aj na súkromné účely a postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu môže zahrnúť výdavky na spotrebu PHL do daňových výdavkov len vo výške, v akej ho používa v súvislosti s podnikaním, najviac však do výšky 80% z celkového preukázaného nákupu PHL.

FAQ

Otázka č. 1 - Výpočet paušálnych výdavkov

Daňovník v roku 2018 nakúpi naftu v hodnote 5 000 eur. V akej výške si môže zahrnúť nákup PHL do daňových výdavkov, ak sa daňovník rozhodne postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu zákona o dani z príjmov ?

Odpoveď

Do daňových výdavkov si daňovník uplatní 80% z tejto sumy, t.j. 4 000 eur za predpokladu, že počet najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia je primeraný.

V tomto prípade daňovník nemusí viesť evidenciu o prevádzke motorového vozidla (knihu jázd).

Otázka č. 2 - Pomerný výpočet paušálnych výdavkov

Daňovník uplatňuje výdavky na PHL vo výške 80%., teda 2 400 eur z celkovej výšky nákladov 3 000 eur. Vozidlo však nevyužíva len na služobné účely ale z polovice aj na súkromné účely. Ako bude daňovník postupovať v tomto prípade?

Odpoveď

V tomto prípade daňovník uplatní do daňových výdavkov výdavky na PHL maximálne do výšky 50% zo sumy 3 000 eur, t. j. 1 500 eur.

Otázka č. 3 - Autoplyn ako PHL

Chcem sa opýtať, či sa nákup pohonnej hmoty - autoplyn (LPG) do osobných áut zahrňuje do daňových výdavkov dani z príjmov PO tak isto ako benzín a nafta.

Odpoveď

Pri uplatňovaní daňových výdavkov na PHL si daňovník môže vybrať z 3 alternatív v nadväznosti na § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov . Aké palivo daňovník využíva, závisí od technických podmienok a rozhodnutia samotného daňovníka. Dôležité je, aby preukázal súvislosť využívania vozidla s podnikateľskou činnosťou v súlade s § 2 písm. i/ zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 4 - Uplynutie platnosti osvedčenia o úradnom meraní spotreby PHL

Ako má daňovník postupovať, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia skončí platnosť osvedčenia o úradnom meraní a v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia nebude mať vydané nové osvedčenie (teda ak napr. osvedčenie bolo vydané do 30.6.2018 môže daňovník uplatňovať vyššiu spotrebu PHL na uvedené motorové vozidlo až do 31.12.2018)?

Odpoveď

Na účely uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL do daňových výdavkov postačuje, že daňovník má certifikát vydaný. Ak daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia skončí platnosť osvedčenia o úradnom meraní (napr. 30. 6. 2018), potom aj keď v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia nebude mať vydané nové osvedčenie, môže na uvedené motorové vozidlo uplatňovať spotrebu PHL podľa uvedeného osvedčenia až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, čo je v danom prípade do 31. 12. 2018 resp. aj v nasledujúcom období. Vychádza sa pritom z nasledovných skutočností:

 • ZDP neupravuje časové obmedzenie certifikátu alebo možnosť uplatňovať PHL podľa certifikátu len počas doby jeho platnosti, resp. opakovanú povinnosť vydania nového certifikátu po skončení doby platnosti,
 • technické parametre motora sa používaním nemenia k lepšiemu, ale práve naopak,
 • nie všetky firmy vykonávajúce autorizáciu poskytujú osvedčenie o úradnom meraní s časovým obmedzením platnosti,
 • opakovanými meraniami vznikajú daňovníkovi dodatočné neopodstatnené náklady.
 • Uplatňovanie výdavkov na PHM

  Podľa zákona o dani z príjmov 595/2003 platia rôzne spôsoby preukazovania a uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné hmoty. V súčastnosti ostávajú platné tri možnosti:

  1. Na základe spotreby v osvedčení o evidencii alebo technickom preukaze

  Výdavky na spotrebované pohonné hmoty sa uplatňujú:
  spotrebou uvedenou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, dokladom (certifikátom) vydaným autorizačnou skúšobňou
  doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu


  2. Spotreba na základe presného sledovania spotreby pohonných hmôt pomocou satelitného sledovania pohybu vozidla

  Spotreba sa preukazuje na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. V podstate ide o presné sledovanie spotreby pohonných hmôt vozidla, ktoré má nainštalované zariadenie na satelitné sledovanie pohybu. Tieto systémy dokážu zaznamenávať presnú evidenciu jázd v členení na súkromné a služobné účely, vrátane zdokumentovania spotreby pohonných látok. Pri vykazovaní spotreby pohonných látok týmto spôsobom sa všetky výdavky pri cestách na služobné účely uznávajú v plnej výške, vrátane zdokumentovanej nadspotreby. Tento spôsob je určený najmä pre väčšie spoločnosti s rozsiahlym vozovým parkom, avšak môžu ho využívať aj drobní podnikatelia.

  3. Paušálne výdavky do výšky 80%z celkového preukázateľného nákupu pohonných hmôt

  Spotreba sa preukazuje vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie, primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
  Daňovník je pritom povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov, ktoré zistí z rozdielu tachometru na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.
  Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je povinnosť viesť knihu jázd, avšak správca dane má možnosť preveriť správnosť takto vykazovanej spotreby pohonných látok daňovníkom najmä v nadväznosti na vykazovanú spotrebu z minulých zdaňovacích období.