Daňová povinnosť pri samozdanení služby prijatej zo zahraničia

18.04.2019

Daňová povinnosť pri službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátuDaňová povinnosť pri službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, pri ktorých povinnosť platiť daň v tuzemsku sa prenáša na prijímateľa služby v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, vzniká dňom dodania takejto služby. Dňom dodania služby sa rozumie deň, keď je služba poskytnutá, resp. keď je poskytovanie služby ukončené. Prijímateľ služby je povinný platiť daň z prijatej služby, musí službu zdaniť v zdaňovacom období, kedy bola služba dodaná, a to aj v prípade, ak o dodaní služby nevyhotovil poskytovateľ faktúru. Základ dane by mal prijímateľ služby určiť na základe zmluvy.


Otázka č.1 - Daňová povinnosť pri prijatí služby z iného ČŠ. Slovenský platiteľ dane si objednal reklamnú službu u podnikateľa z ČR. Služba je ukončená dňa 27.4.2019. Faktúru český dodávateľ služby vyhotovil dňa 11.5.2019 a tento dátum aj uviedol na faktúre. Faktúru slovenský platiteľ obdržal 1.6.2019. Kedy slovenskému platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť a ako určí základ dane?

Odpoveď. Daňová povinnosť vznikla dňa 27.4.2019. Prijímateľ služby uplatní slovenskú DPH (20 %) na prijatú službu a zahrnie daňovú povinnosť do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH za apríl 2019, resp. II.Q 2019. Základ dane určí na základe zmluvne dohodnutej odmeny. 

Otázka č.2 - Právne služby dodané z iného ČŠ neplatiteľovi dane. Právnik identifikovaný pre daň v Maďarsku dodal právne služby slovenskému podnikateľovi, ktorý nie je platiteľom dane, ale iba osobou registrovanou pre daň podľa § 7a zákona o DPH. Služba je dodaná 23.5.2019. Právnik vystavil faktúru za dodanú službu dňa 17.6.2019.Kedy vzniká slovenskému podnikateľovi daňová povinnosť?

Odpoveď. Ide o službu s miestom dodania v tuzemsku, kedy je slovenský podnikateľ povinný platiť daň z dodanej služby. Daňová povinnosť mu vzniká dňom dodania služby, t.j. 23.5.2019. Nakoľko slovenský podnikateľ nie je platiteľom dane, ale iba osobou registrovanou pre daň podľa § 7a zákona o DPH, je povinný daň z dodanej služby zaplatiť, avšak nemá právo na odpočítanie dane.
Dodanie služby zahraničnou osobou alebo osobou z tretieho štátu, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy uzatvorenej na menej ako 12 kalendárnych mesiacov. Za deň dodania služby zahraničnou osobou alebo osobou z tretieho štátu ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy uzatvorenej na menej ako 12 kalendárnych mesiacov, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodanú službu vzťahuje (deň dodania služby je deň vzniku daňovej povinnosti), pričom za čiastkové dodanie služby sa považuje také dodanie služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva (napr. prenájom hnuteľnej veci, príp. nehnuteľnosti, opakovane dodávané účtovné, právne, ... služby). Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávanú službu vzťahuje, tento deň by však mal byť zrejmý ako deň dodania, napr. z faktúry. 

Otázka č. 3 - Daňová povinnosť pri čiastkovo alebo opakovane dodávanej službe z iného ČŠ. Slovenský platiteľ má prenajatú web stránku od rakúskej firmy na dobu určitú - 6 kalendárnych mesiacov. Podľa zmluvy je slovenský platiteľ povinný zaplatiť nájom za každý kalendárny mesiac najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca na ktorý sa nájom vzťahuje. Slovenský platiteľ uhradí platbu za mesiac jún 2019 už 27.5.2019. Kedy mu z tejto platby vznikne daňová povinnosť?

Odpoveď. Daňová povinnosť (samozdanenie) vzniká dňom úhrady nájomného za web stránku, t.j. 27.5.2019. Daňová povinnosť pri opakovane alebo čiastkovo dodávaných službách zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu za obdobie dlhšie ako 12 mesiacov. Pri opakovane alebo čiastkovo dodávaných službách zahraničnou osobou z iného ČŠ alebo tretieho štátu, za ktoré je platba dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov a pri ktorých je povinný platiť daň príjemca služby, je deň dodania služby posledný deň každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí. 

Otázka č. 4 - Daňová povinnosť pri nájomnom, ak je doba nájmu dlhšia ako 12 mesiacov a prenajímateľ je osoba registrovaná v inom ČŠ EÚ. Prenajímateľ - zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v Nemecku uzavrel zmluvu o nájme stroja s nájomcom - platiteľom registrovaným pre daň na Slovensku na dobu neurčitú. Platba nájomného má pokrývať obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov. Zmluva o nájme je účinná od 1.8.2019. Prvá platba nájomného má byť zaplatená 1.2.2020. Kedy v tomto prípade vzniká daňová povinnosť?Odpoveď. Deň dodania je 31.12.2019, t.j. tento deň vzniká nájomcovi daňová povinnosť.

Vonkajšie športy