DPH od 01.01.2024 zmeny

29.03.2024

Daň z pridanej hodnoty a clá

DPH registrácia

- Povinnosť registrovať sa na účely DPH má:

- každá zdaniteľná osoba (ide o osobu, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť, podniká), ktorá má sídlo alebo bydlisko, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR, a

- ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 EUR, pričom existuje aj možnosť dobrovoľnej registrácie pred dosiahnutím tohto obratu. Obratom sa rozumie hodnota dodaných tovarov a služieb za protihodnotu v SR.


Od 1. 1. 2023 túto povinnosť nemajú zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú výhradne poisťovacie služby, finančné služby a dodanie a nájom nehnuteľností oslobodené od dane.

 • Zahraničnej osobe môže vzniknúť povinnosť registrovať sa na účely DPH v SR (napr. pred dodaním tovaru alebo služby), ak sa neuplatňuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa.
 • Akákoľvek zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo PO, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, musí v niektorých prípadoch podať žiadosť o registráciu na účely DPH s cieľom platenia dane alebo vykazovania dodávky služieb (napr. prijatie/poskytnutie určitých služieb z/do iného ČŠ EÚ, nadobudnutie tovaru z iného ČŠ EÚ).
 • Uplatňuje sa zákonná DPH registrácia zdaniteľných osôb, ktoré dodávajú stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok, ak nie sú oslobodené od dane podľa zákona a ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 EUR.

Od 1. 3. 2024 nadobúdajú platnosť nové registračné povinnosti tuzemských zdaniteľných osôb, ktoré sú nástupnícke spoločnosti v prípade rozdelenia spoločnosti odštiepením alebo cezhraničným odštiepením. Ďalej nová registračná povinnosť zahraničných osôb zo zákona vzniká v prípade likvidácie, rozdelenia spoločnosti odštiepením alebo cezhraničným odštiepením.

Oznámenie bankového účtu

 • Platiteľ DPH je povinný bezodkladne oznámiť zriadenie, zmenu, doplnenie alebo zrušenie bankového účtu vedeného u tuzemského alebo zahraničného poskytovateľa platných služieb, ktorý používa na podnikanie.
 • Finančná správa vedie zoznam nahlásených bankových účtov. Od 1. 1. 2024 nadobúda účinnosť nové ustanovenie, ktorým sa zavádza osobitná záznamová a oznamovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb o cezhraničných platbách vykonaných v prospech dodávateľov cezhraničných tovarov a služieb.
  Uvedená povinnosť sa týka napríklad: bánk, pobočiek zahraničných bánk, inštitúcií elektronických peňazí, poštového podniku. Prvýkrát budú poskytovatelia platobných služieb svoju povinnosť plniť v apríli 2024.

DPH skupina

V SR je možné vytváranie DPH skupín. Transakcie medzi členmi DPH skupiny nie sú predmetom DPH.

Konsignačný sklad

 • "Call - off stock" režim harmonizovaný v rámci EÚ sa aplikuje vtedy, keď zahraničný dodávateľ premiestni svoj tovar z iného ČŠ EÚ do skladu na Slovensku pre vopred známeho odberateľa bez toho, aby na neho previedol vlastnícke právo k danému tovaru.
  K dodaniu tovaru bude dochádzať až v momente vyskladnenia tovaru odberateľom.
  Po splnení podmienok nie je dodávateľ povinný registrovať sa na účely DPH na Slovensku z titulu premiestnenia vlastného tovaru.

Sadzba DPH

 • Základná sadzba pre DPH je vo výške 20 %.
 • Znížená sadzba vo výške 10 % sa uplatňuje napr. na niektoré základné potraviny (mäso, mlieko, maslo), niektoré farmaceutické produkty, niektoré zdravotnícke pomôcky, niektoré knihy či podobné produkty, špecificky vymedzené ubytovacie služby, určité zdravé potraviny (napr. mliečne výrobky, ovčia bryndza, med, veľká časť ovocia a zeleniny, ovocné zeleninové šťavy a i.) a printové médiá. Od 1. januára 2023 sa
  znížená sadzba uplatňuje aj na vybrané športové služby (vleky a pod.) a reštauračné a stravovacie služby 
 • Od 1. januára 2024 bude podávanie alkoholických nápojov v pohostinstve spadať do
  základnej sadzby dane.
  Osobitná úprava uplatňovania DPH
  Vybraní tuzemskí platitelia dane majú možnosť využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane z predaja na základe prijatia platby za predaj tovaru alebo služby (tzv. cash accounting).