DPH účtovaná do nákladov ako daňový výdavok

13.11.2019

Daňovým výdavkom je daň z pridanej hodnoty:

  • ktorú je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa osobitného predpisu s výnimkou uvedenou v § 17 ods. 3 písm. d) druhom bode,
  • ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej hodnoty, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa osobitného predpisu. S účinnosťou od 1. 1. 2015 je neuplatnená časť dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na hmotný majetok a nehmotný majetok u platiteľa DPH, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom podľa osobitného predpisu, vždy súčasťou vstupnej ceny podľa § 25 ods. 5 písm. c) zákona o dani z príjmov a nie je jednorazovým daňovým výdavkom.
  • ak platiteľ dane z pridanej hodnoty má nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, v tom zdaňovacom období, v ktorom účtuje o nároku na jej vrátenie spôsobom podľa osobitného predpisu,
  • ak platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, z dôvodu, že suma dane z pridanej hodnoty nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie, v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb.

FAQ Otázka č. 1 - Nesplní limit na vrátenie DPH Spoločnosť Alfa s.r.o. obstarala v roku 2019 na služobnej ceste v Taliansku pohonné látky. Celková suma DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam nepresiahla za zdaňovacie obdobie limit na vrátenie 50eur. Je táto zaplatená DPH daňovým výdavkom spoločnosti?Odpoveď DPH vzťahujúca sa k pohonným látkam obstaraným v Taliansku je daňovým výdavkom ako súčasť ocenenia nákladu, ktorého sa týka v súlade s účtovníctvom. 

Otázka č. 2 - Nemá nárok na vrátenie DPH Spoločnosť Beta a.s. obstarala službu v členskom štáte EÚ, pri ktorej nie je nárok na vrátenie dane v príslušnom členskom štáte EÚ, pričom prekročila limit na vrátenie stanovený príslušným členským štátom EÚ. DPH vzťahujúcu sa k službe daňovník zaúčtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov. Je DPH daňovým výdavkom? Odpoveď DPH je daňovým výdavkom v súlade s § 19 ods. 3 písm. k) bod 2 zákona o dani z príjmov. 

Otázka č. 3 - Má nárok na vrátenie DPH Slovenská spoločnosť Delta s.r.o. sa zúčastnila v priebehu roka 2019 medzinárodných veľtrhov vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku, kde vynaložila náklady na obstaranie rôznych tovarov a služieb charakteru daňových výdavkov. Voči každému členskému štátu EÚ prekročila minimálny limit na vrátenie DPH a požiadala o jej vrátenie. Je DPH daňovým výdavkom? Odpoveď Daňovým výdavkom bude DPH v roku 2019 za podmienky, že súčasne spoločnosť Delta s.r.o. v tomto roku účtuje aj o nároku na vrátenie DPH do výnosov.  Vyžiadame Vám DPH! 

Otázka č. 4 - Má nárok ale nepožiada o vrátenie DPH Slovenská spoločnosť Delta s.r.o. sa zúčastnila v priebehu roka 2019 medzinárodných veľtrhov vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku, kde vynaložila náklady na obstaranie rôznych tovarov a služieb charakteru daňových výdavkov. Voči každému členskému štátu EÚ prekročila minimálny limit na vrátenie DPH. Spoločnosť nepožiadala o jej vrátenie i napriek tomu, že na jej vrátenie má z príslušného členského štátu EÚ nárok. Je takáto DPH daňovým výdavkom? Odpoveď Nie. Ak spoločnosť má nárok na vrátenie DPH z príslušného členského štátu EÚ a daňovník o jej vrátenie nepožiada, a teda o nároku na vrátenie neúčtuje do výnosov, takáto DPH zaúčtovaná na príslušný nákladový účet nie je daňovým výdavkom spoločnosti. 

Otázka č. 5 - Zaplatenie DPH za dodávateľa Spoločnosť Beta s.r.o. v roku 2019 zaplatila DPH za dodávateľa, ktorý si svoju povinnosť nesplnil v súlade s § 69 a 69b zákona o dani z pridanej hodnoty. Je uvedený výdavok daňovo uznaný?Odpoveď V súlade s § 69b zákona o dani z pridanej hodnoty daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v zákonom stanovenej lehote splatnosti neuhradil alebo uhradil len jej časť, je povinný uhradiť platiteľ, ktorý ručí za daň podľa § 69 ods. 14 citovaného zákona. V prípade vzniku tejto skutočnosti daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi, rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň.Keďže cieľom uvedenej úpravy v zákone o DPH bolo vytvoriť plne legitímne opatrenie v boji proti podvodom na DPH, ktoré je využívané aj v iných štátoch EÚ a ide vo svojej podstate o formu sankcie pre ručiteľa, ktorý napriek zákonom stanovených dôvodov, o ktorých vedel alebo mal vedieť vstúpil do obchodu s rizikovým dodávateľom, zahrňovanie takto zaplatenej dane do daňových výdavkov by bolo v priamom rozpore so zámerom tejto úpravy v zákone o DPH. Z uvedeného dôvodu, takto zaplatená DPH ručiteľom nie je u neho daňovým výdavkom v súlade s § 21 ods. 2 písm. a) alebo h) zákona o dani z príjmov. 

Otázka č. 6 - Používanie auta na služobné aj súkromné účely, finančný leasing, DPH na vstupe Spoločnosť Gama s.r.o. formou finančného leasingu s právom kúpy obstarala v mesiaci december 2018 motorové vozidlo, ktoré v mesiaci január 2019 na základe dohody poskytla zamestnancovi na služobné a súkromné účely. Zamestnancovi bude zdaňovať nepeňažný príjem vo výške 1% zo vstupnej ceny vrátane DPH zistenej u prenajímateľa zníženej o 12,5%. V mesiaci január 2019 si zo splátok platených leasingovej spoločnosti odpočítala DPH v pomernej výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Je časť DPH účtovaná do nákladov daňovým výdavkom?Odpoveď Zamestnávateľ, ktorý poskytne svojim zamestnancom motorové vozidlo na súkromné aj služobné účely, postupuje podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, preto nepostupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov.Ak sa motorové vozidlo používa na súkromné aj služobné účely a spoločnosť (platiteľ DPH) si odpočítava DPH zo splátok finančného leasingu, postupuje podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH, t. j. neodpočíta si časť dane na vstupe, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie, DPH na vstupe účtovaná do nákladov je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bod 2 zákona o dani z príjmov. 

Otázka č. 7 - Používanie auta na služobné aj súkromné účely, spotrebný úver, DPH na výstupe Spoločnosť Omega s.r.o. v mesiaci november 2018 obstarala motorové vozidlo formou spotrebného úveru a odpočítala si DPH v plnej výške. V mesiaci január 2019 sa rozhodla, že toto vozidlo poskytne svojmu zamestnancovi na služobné a súkromné účely a uplatní postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Keďže pri nákupe vozidla si odpočítala DPH z celej hodnoty, každý mesiac odvádza DPH na výstupe z použitia vozidla na súkromné účely. Je DPH účtovaná do nákladov daňovým výdavkom?Odpoveď Ak bude spoločnosť postupovať podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, v zmysle ktorého, ak pri kúpe tovaru bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítateľná, užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa DPH na osobnú spotrebu jeho zamestnancov sa považuje za dodanie služby za protihodnotu, tzn. platiteľ musí odviesť DPH na výstupe z použitia hmotného majetku na súkromnú spotrebu zamestnancov. Daň na výstupe, ktorú je daňovník povinný odvádzať z použitia vozidla na súkromné účely, účtovaná do nákladov je daňovým výdavkom spoločnosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. k) bod 2 zákona o dani z príjmov. 

Otázka č. 8 - Uplatnenie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, na ktorý sa nevzťahuje uplatňovanie pomernej výšky výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
Daňovník (platiteľ DPH) poskytol motorové vozidlo svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie, pričom zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Toto motorové vozidlo bolo v auguste 2019 na pravidelnej servisnej údržbe, za ktorú daňovník uhradil sumu 624 eur, z toho DPH v sume 104 eur. Daňovník si uplatnil odpočítanie dane z pridanej hodnoty v sume 83,20 eur, ktorá zodpovedá rozsahu použitia služby na podnikanie. Môže daňovník časť DPH, na ktorú nevznikol nárok na odpočítanie, zahrnúť do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2019? Odpoveď Nakoľko zamestnávateľ zdaňuje nepeňažný príjem zamestnanca z použitia motorového vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, nekráti výdavky (náklady) na toto motorové vozidlo podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a z toho dôvodu časť DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie, je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov. 

Otázka č. 9 - Uplatnenie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, na ktorý sa vzťahuje uplatňovanie pomernej výšky výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
Daňovník (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikaním fotoaparát, na ktorý uplatňuje výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov v paušálnej výške 80 %. Za opravu tohto fotoaparátu zaplatil 216 eur, z toho DPH v sume 36 eur. Daňovník si uplatnil odpočítanie dane z pridanej hodnoty v sume 28,80 eur, ktorá zodpovedá rozsahu použitia služby na podnikanie. Môže si daňovník časť neodpočítanej DPH v sume 7,20 eura zahrnúť do daňových výdavkov? Odpoveď Nemôže. Daň z pridanej hodnoty, ktorú podľa zákona o DPH nie je možné odpočítať, je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov iba v tom prípade, ak aj náklad, ku ktorému sa DPH viaže, je daňovým výdavkom. Nakoľko v uvedenom prípade sa DPH, ktorú nie je možné odpočítať, viaže k výdavku, ktorý nie je uznaný za daňový výdavok v nadväznosti na uplatnenie § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, nie je možné časť neodpočítanej DPH vo výške 7,20 eura zahrnúť do daňových výdavkov. 

Otázka č. 10 - Uplatnenie DPH pri nákupe PHL v prípade motorového vozidla, ktoré daňovník využíva výlučne na podnikateľské účely
Daňovník (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikateľskou činnosťou motorové vozidlo, na ktoré si uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL. Pri nákupe PHL mu vzniká nárok na odpočítanie DPH z nakúpených PHL iba do výšky paušálnych výdavkov, nakoľko nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Môže časť DPH, na ktorú mu nevznikol nárok na odpočítanie, zahrnúť do daňových výdavkov?Odpoveď Nakoľko DPH prislúcha k výdavkom na spotrebované pohonné hmoty, ktoré nie sú daňovým výdavkom, nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov ani časť DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie podľa zákona o DPH. 

Otázka č. 11 - účtovaná do nákladov v súvislosti s uplatnením § 22 ods. 8 zákona o DPH Spoločnosť A, platiteľ DPH v SR, dodala tovar zdaniteľnej osobe zo SR, ktorá nie je platiteľom DPH, a ktorá má v zmysle § 22, ods. 8 a 9 Zákona o DPH osobitný vzťah k platiteľovi dane za cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena. Spoločnosť A si pri kúpe tovaru, ktorý bol predmetom dodania zdaniteľnej osobe, odpočítala DPH.
Podľa § 22, ods. 8 Zákona o DPH, základom dane je v tomto prípade trhová hodnota na voľnom trhu. Spoločnosť A preto vypočítala DPH z rozdielu medzi vyššou trhovou cenou a skutočne požadovanou protihodnotou od osoby s osobitným vzťahom ku platiteľovi. DPH z rozdielu cien odvedie do štátneho rozpočtu na základe daňového priznania DPH. Je DPH, ktorú musí odviesť spoločnosť v nadväznosti na uplatnenie § 22 ods. 8 a 9 zákona o DPH daňovým výdavkom spoločnosti?
Odpoveď DPH účtovaná do nákladov daňovníka, ktorý je platiteľom DPH, v súvislosti s uplatnením § 22 ods. 8 zákona o DPH, nie je daňovým výdavkom na účely určenia základu dane z príjmov tohto daňovníka