Metodický pokyn k postupu pri zrušení daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice

17.04.2019

V zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ERP") sú podnikatelia povinní začať používať na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient najneskôr od 01.07.2019. Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica. Zavedením používania pokladnice e-kasa klient sa dňom 30.06.2019 ukončuje používanie elektronických registračných pokladníc (ďalej len "ERP"). Z tohto dôvodu zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je v zákone o ERP v § 15, ktorý upravuje postup pri ukončení prevádzky ERP, s účinnosťou od 01.04.2019 doplnené znenie ods. 2 a ods. 6 a s účinnosťou od 01.01.2019 doplnený nový § 18ce Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019. Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri zrušení daňového kódu ERP postupom podľa doplneného znenia § 15 a podľa nového § 18ce ods. 5 zákona o ERP. 1. Oddiel Zrušenie daňového kódu ERP podľa § 15 ods. 6 písm. c) zákona o ERP Podľa § 15 ods. 1 zákona o ERP servisná organizácia pri ukončení prevádzky ERP na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z ERP aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo ERP a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky ERP servisná organizácia zaznamená do knihy ERP dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v ERP ku dňu ukončenia prevádzky ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku ERP, s uvedením jej mena a priezviska. Vybranú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Podľa § 15 ods. 2 zákona o ERP je podnikateľ povinný oznámiť ukončenie prevádzky ERP ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad ku dňu podľa prvej vety zruší daňový kód ERP; túto skutočnosť zaznamená do knihy ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska. S účinnosťou od 01.04.2019 v § 15 ods. 2 zákona o ERP je na konci doplnená veta: "Postup podľa prvej vety a druhej vety sa neuplatní, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a daňovému úradu oznámi daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka bola alebo bude ukončená k dátumu uvedenému v žiadosti." Podľa § 15 ods. 3 zákona o ERP pri ukončení prevádzky ERP je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média 2 podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. S účinnosťou od 01.04.2019 je § 15 ods. 6 zákona o ERP upravený a doplnený o nové písm. c), podľa ktorého daňový úrad zruší daňový kód ERP aj "vtedy, ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podľa § 7a oznámi ukončenie používania ERP podľa odseku 2." 

1.1.Postup podnikateľa 

Podnikateľ, ktorý požiada o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient postupom podľa § 7a ods. 1 zákona o ERP, t. j. podá žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo na svojom webovom sídle (ďalej len "žiadosť o pridelenie kódu PEKK"), je oprávnený v tejto žiadosti uviesť daňový kód ERP, ktorej prevádzka sa ukončuje. Podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu PEKK môže uviesť jeden alebo viac daňových kódov ERP, ktorých prevádzka sa ukončuje a zároveň je povinný uviesť dátum, k akému bola alebo bude ukončená prevádzka tejto/týchto ERP. Podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu PEKK môže uviesť ľubovoľný dátum ukončenia prevádzky ERP (nižší alebo vyšší ako je dátum podania žiadosti o pridelenie kódu PEKK). V zmysle zákona o ERP je podnikateľ povinný najneskôr od 01.07.2019 na evidenciu tržieb používať pokladnicu e-kasa klient, a preto posledným dňom prevádzky ERP má byť dátum 30.06.2019. Z uvedeného dôvodu ak podnikateľ v čase podania žiadosti o pridelenie kódu PEKK nevie uviesť konkrétny dátum ukončenia prevádzky ERP, môže uviesť dátum 30.06.2019. Ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu PEKK ako dátum ukončenia prevádzky ERP uvedie dátum vyšší ako je 30.06.2019, bude sa za dátum ukončenia prevádzky ERP považovať dátum 30.06.2019. Dátumom, ktorý podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu PEKK uvedie ako dátum ukončenia prevádzky ERP, bude daňovým úradom daňový kód ERP zrušený. Po dátume zrušenia daňového kódu ERP podnikateľ nie je oprávnený takúto ERP používať na evidenciu tržieb. Používanie ERP, ktorej daňový úrad zrušil daňový kód ERP, je v rozpore s § 4 ods. 1 písm. b) prvý bod zákona o ERP, podľa ktorého na evidenciu tržieb možno používať len ERP, pre ktorú daňový úrad pridelil daňový kód ERP. Používanie ERP, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 zákona o ERP je správnym deliktom podľa § 16a písm. c), za ktorý daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu podľa § 16b ods. 1 písm. a) v rozpätí od 330 eur do 3 300 eur a pri každom ďalšom zistení porušenia pokutu podľa § 16b ods. 2 písm. a) v rozpätí od 660 eur do 6 600 eur. Ukončenie prevádzky ERP k dátumu, ktorý je nižší, ako dátum uvedený v žiadosti o pridelenie kódu PEKK, nie je v rozpore so zákonom o ERP. V žiadosti o pridelenie kódu PEKK môže podnikateľ uviesť dátum ukončenia prevádzky ERP bez ohľadu na to, či servisná organizácia už reálne ukončila prevádzku danej ERP, t. j. bez ohľadu na vykonanie úkonov podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona o ERP. Ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu PEKK uvedie daňový kód jednej alebo viacerých ERP spolu s dátumom ukončenia prevádzky tejto/týchto ERP, v súlade s § 15 ods. 2 tretej vety zákona o ERP nie je povinný ktorémukoľvek daňovému úradu: oznámiť ukončenie prevádzky tejto/týchto ERP v lehote do troch pracovných dní od ukončenia prevádzky tejto/týchto ERP,  predložiť knihu tejto/týchto ERP za účelom zápisu o zrušení daňového kódu tejto/týchto ERP. 3 Tým, že v žiadosti o pridelenie kódu PEKK podnikateľ oznámi daňový kód ERP, ktorej prevádzka bola alebo bude ukončená, nie sú dotknuté povinnosti podnikateľa uvedené v § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona o ERP, t. j. podnikateľ je povinný: - požiadať servisnú organizáciu o ukončenie prevádzky ERP (pre tento úkon podnikateľ nie je viazaný zákonnou lehotou), - uchovávať vybratú fiskálnu pamäť do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane, - potvrdiť podpisom do knihy ERP prevzatie dátového média, - uchovávať dátové médium, na ktorom sú uložené údaje z fiskálnej pamäte do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Podľa § 13 ods. 2 zákona o ERP sa kniha ERP archivuje desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vykonaný posledný záznam. Z uvedeného dôvodu knihu ERP, v ktorej posledný zápis bol vykonaný v roku 2019 je podnikateľ povinný archivovať do konca roka 2029. Ak nejde o ukončenie používania ERP (ukončením sa myslí aj fyzická likvidácia, resp. nemožnosť prerobenia na on-line pokladnicu), ale ide o jej prerobenie na on-line registračnú pokladnicu (registračná pokladnica zostáva zachovaná), úkony, t. j. vybratie fiskálnej pamäte, uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu, zapísanie príslušných záznamov do knihy ERP, môže vykonať aj iná servisná organizácia alebo iná osoba, ktorú si podnikateľ určí. Ten kto vykoná uvedené úkony, tieto musí urobiť tak, aby bolo možné z fiskálnej pamäte a dátového média získať požadované údaje. Zároveň je zo strany podnikateľa potrebné dodržať archivovanie fiskálnej pamäte a dátového média v lehote podľa § 15 ods. 1 a 3 a knihy ERP v lehote podľa § 13 ods. 2 zákona o ERP. Podnikateľ je do 30.06.2019 pri ukončení prevádzky ERP oprávnený postupovať aj podľa § 15 ods. 2 prvej vety zákona o ERP v prípade, že v žiadosti o pridelenie kódu PEKK neuvedie daňový kód ERP, ktorej prevádzka bola alebo bude ukončená a predložiť daňovému úradu knihu ERP za účelom zapísania zrušenia daňového kódu ERP. V takomto prípade je podnikateľ povinný postupovať podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona o ERP.