Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 2019

29.05.2019

143/2019 Z. z.143 OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 15. mája 2019 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

§1

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

 a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.

§2

Zrušujú sa: 

1.opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 339/2002 Z. z.o sumách základnej náhrady, 

2.opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/2003 Z. z.o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

3.opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 260/2004 Z. z.o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

4.opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2008 Z. z.o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

5.opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z.o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

§3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2019.

Ján Richter v. r.