Reklama Facebook, Google, Linkedin a DPH

15.11.2019
 1. Pred začatím spúšťania reklamy sa podnikateľ musí zaregistrovať na svojom daňovom úrade ako "osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH". Takto registrovaný podnikateľ dostane IČ DPH.
 2. Musí podať daňové priznanie k DPH po skončení každého mesiaca, v ktorom prijal službu, na základe ktorej mu vzniká povinnosť platiť DPH. Prijatím služby je aj kúpa reklamy v Google Adwords, Facebooku alebo Linkedine. Službu musí zaplatiť za cenu bez DPH a DPH je povinný platiť na slovenskom daňovom úrade. Dodávateľ z inej krajiny EÚ (Google, Facebook, Linkedin) by mal dostať informáciu, že máte pridelené IČ DPH (napr. ju zadáte v administrácii) a službu vám fakturuje za cenu bez DPH. Ak by ste IČ DPH nemali alebo službu neprijímate na podnikateľské účely, reklama by mala byť vyfakturovaná za cenu vrátane DPH.
 3. Musí zaplatiť DPH vyplývajúcu z tohto daňového priznania - v rovnakom termíne ako podať daňové priznanie, teda do 25. dňa nasledujúceho mesiaca
 4. Musí v rámci svojho účtovníctva viesť tieto evidencie:
 • evidencia o službách, ktoré prijal a bol rovnako povinný zaplatiť DPH
 • evidencia o službách, ktoré naopak poskytol odberateľom v EÚ. Pri týchto službách neplatí DPH a uvádza ich v súhrnom výkaze - teda napr. Google Adsense či akákoľvek iná služba poskytnutá do krajiny EÚ 
 • evidencia o prípadných nákupoch tovaru, ktoré sa rozhodol samozdaniť

Podnikateľ, ktorý spúšťa v rámci Google, Facebook, Linkedin nemusí:

 • podávať súhrnný výkaz - a to v prípade, ak nedodal žiadnu službu do inej krajiny EÚ, napr. neposkytol priestor na svojom webe pre reklamu Google Adsense
 • podávať daňové priznanie a platiť DPH v mesiacoch, kedy neprijal službu, pri ktorej bol povinný platiť DPH. - teda v mesiacoch, keď si neobjednal, resp. nezaplatil za reklamu Google,Facebook, Linkedin a pod.
Melody - svet hudby


Podnikateľ spúšťajúci reklamy v rámci Google Adwords podľa § 7a nemôže:

odpočítať DPH - inak povedané, nemá od čoho, keďže nie je platiteľom DPH a DPH na výstupe nefakturuje.


Zadávateľ reklamy v rámci Google Adwords dobrovoľne môže:

 1. zadávateľ reklamy Google Adwords, ktorý zatiaľ nie je platiteľom, sa môže dobrovoľne rozhodnúť, že sa stane plnohodnotným platiteľom DPH
 2. môže sa rozhodnúť pre samozdanenie kúpy tovaru z EÚ
 • za cenu vrátane DPH alebo
 • za cenu bez DPH, pričom následne musí v SR podať daňové priznanie k DPH, vlastnoručne si vypočítať DPH a túto DPH zaplatiť - rovnako ako pri nákupe služby.

Oba pomínané prípady - majiteľ webu, zarábajúci na Google Adsense i podnikateľ, zadávajúci reklamu Google Adwords - sú v článku rozobraté z pohľadu neplatiteľov DPH. Teda podnikateľov, ktorí nie sú registrovaní ako štandardní platitelia DPH so všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami, ale ako tzv. čiastoční platitelia, resp. osoby registrované v zmysle § 7a zákona o DPH. Teda sú povinní sa registrovať len z dôvodu poskytovania či prijímania služieb z inej krajiny EÚ. Sú to akési "obete" celoeurópskeho mechanizmu prenosu daňovej povinnosti pri službách na miesto spotreby. V rámci neho sú totiž zosúladené postupy a pravidlá pre všetky osoby rovnako, bez ohľadu na to, či už platiteľmi DPH sú alebo nie sú - v obchodoch medzi krajinami EÚ je potrebné používať IČ DPH a toto číslo teda ešte pred tým získať jednou z možných registrácií. Podávať priznanie k DPH, súhrnný výkaz a platiť DPH tak v daných prípadoch musia aj firmy, ktoré v SR platiteľmi DPH nie sú.


Metalshop - vyberte si z viac než 600 búnd!

Dodávateľ z iného členského štátu EÚ dodá reklamnú službu podnikateľovi, ktorý nie je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty v SR

 • miesto dodania služby je tuzemsko (§ 15 ods. 1 zákona o DPH),
 • osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (§ 69 ods. 3 zákona o DPH).

Povinnosti podnikateľa bez IČ DPH

 • zaregistrovať sa pre DPH podľa § 7a zákona o DPH ešte pred prijatím služby,

(Pozn.: Podľa § 7a ods. 3 zákona o DPH je daňový úrad povinný v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň prideliť identifikačné číslo pre daň.)

 • objednať reklamnú službu z iného členského štátu EÚ pod prideleným IČ DPH,
 • dodávateľ z iného členského štátu účtuje službu bez DPH,
 • podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s poskytnutím služby a v rovnakej lehote zaplatiť daň,

(Pozn.: Do sumy 5 € sa daň neplatí.)

 • nevzniká nárok na odpočítanie tejto dane,
 • viesť záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o prijatých službách, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Pozn.: V prípade, ak by sa prijímateľ služby nezaregistroval pre DPH, nemohol by dodávateľovi služby predložiť svoje identifikačné číslo DPH, preto by mu dodávateľ služby z iného členského štátu EÚ vystavil faktúru s DPH príslušného štátu. Slovenský podnikateľ (príjemca služby) by sa vystavil riziku:

» dvojitého zdanenia daňou z pridanej hodnoty, pretože DPH by bola uplatnená aj dodávateľom služby, no zároveň by vznikla podnikateľovi povinnosť zdaniť príjem služby z iného členského štátu EÚ v tuzemsku,

» uloženia pokuty správcom dane za nesplnenie registračnej povinnosti pre DPH v zmysle zákona o DPH.


Dodávateľ z iného členského štátu EÚ dodá reklamnú službu podnikateľovi, ktorý je registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona o DPH

Povinnosti podnikateľa - platiteľa DPH

 • objednať reklamnú službu z iného členského štátu EÚ pod prideleným IČ DPH,
 • dodávateľ z iného členského štátu účtuje službu bez DPH,
 • podať daňové priznanie k DPH do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, ktoré je kalendárny štvrťrok alebo kalendárny mesiac,
 • má nárok na odpočítanie tejto dane, daňová povinnosť z hľadiska DPH bude nulová.


Dodávateľ z tretieho štátu dodá reklamnú službu podnikateľovi, ktorý nie je registrovaný pre DPH v SR

 • miesto dodania služby je tuzemsko (§ 15 ods. 1 zákona o DPH),
 • osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (§ 69 ods. 3 zákona o DPH).

Povinnosti podnikateľa bez IČ DPH

 • ak tento podnikateľ nie je registrovaný pre DPH v SR, nevzniká mu povinnosť registrácie pre DPH,
 • má však povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po vzniku daňovej povinnosti,
 • povinnosť zaplatiť DPH z prijatej reklamnej služby od dodávateľa z tretieho štátu do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po vzniku daňovej povinnosti,
 • nemá nárok na odpočítanie tejto dane.